Řečníci

Ing. Dean Brabec

Managing Partner CEE, Arthur D. Little

Ing. Dean Brabec vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika průmyslu. Před nástupem do společnosti Arthur D. Little působil u renomovaných zahraničních firem (Deloitte, KPMG Česká republika, s.r.o.), kde se věnoval projektům pro energetické společnosti, průmyslové podniky, banky a finanční instituce. Od roku 2005 je řídícím partnerem společnosti Arthur D. Little s odpovědností za aktivity společnosti ve střední a východní Evropě. Zaměřuje se na poradenství spojené s tvorbou strategií a business plánů, s využíváním inovací a nových technologií, regulací a řízením rizik, vyšováním Dean Brabec byl dlouholetým členem poradního sboru Energetického regulačního úřadu České republiky, v současnosti je prezidentem Klubu podnikatelské výkonnosti, a řízením nákladů. finančních ředitelů, který založil v roce 2005.

Ing. Zdeněk Danielovský

poradce, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Zdeněk Danielovský absolvoval elektrotechnickou fakultu ČVUT Praha, silnoproud, obor Ekonomika energetiky. Pracoval od roku 1972 v technickoobchodním útvaru energetické společnosti Středočeské energetické závody. Od roku 1980 do roku 2002 pracoval v ČEZ, kde měl na starosti projekty fakturace maloodběru a velkoodběru, vedl oddělení obchodního měření a později odbor obchodu s elektřinou. Od roku 2002 působil jako nezávislý poradce v energetice. V roce 2004 se zúčastnil projektu v Kosovu pro OSN. Přešel do projektu ČEZ v Bulharsku a následně pracoval na Hlavní správě ČEZ, a.s. ve funkci projektového manažera podpory zahraničních prodejních organizací. Od roku 2011 pracuje jako nezávislý poradce v energetice a v posledních letech spolupracuje s MPO, Sekcí energetiky.

Mgr. Pavel Doucha

partner, Doucha Šikola Advokáti

Mgr. Pavel Doucha advokátem a zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o., která je jedinou českou právní kanceláří, specializující se výhradně na sektor energetiky, zejména obnovitelných zdrojů. V minulosti se věnoval právu životního prostředí a souvisejícím oborům. Je držitelem Ceny ministra životního prostředí za příspěvek k rozvoji environmentálního práva za rok 2004, působil i jako člen rozkladové komise ministra. V současné době je právním poradcem řady oborových asociací v sektoru energetiky, jako je Komora obnovitelných zdrojů, CZ BIOM, Solární asociace, či AKU-BAT CZ.

Mgr. Jan Duspěva

generální ředitel, ČEPRO

Je absolventem University Karlovy, obor Inženýrská geologie. Promoval v roce 1998. Pracovní kariéru zahájil ve společnosti SG Geotechnika, a.s. v Praze. V roce 2000 začal pracovat ve firmě BENZINA, a.s. v Praze, kde působil až do listopadu 2004 postupně jako vedoucí referátu karet BENZINA, vedoucí oddělení prodeje produktů a vedoucí odboru obchodu a marketingu. Od prosince 2004 až do srpna 2005 zastával funkci ředitele pro tuzemský trh ve společnosti UNIPETROL RAFINÉRIE, a.s. v Kralupech nad Vltavou. V této funkci se podílel na realizaci projektů jako je převod systému velkoobchodního prodeje pohonných látek ze společnosti BENZINA a.s do společnosti UNIPETROL RAFINÉRIE a.s. Od září 2005 až dosud vykonává Mgr. Duspěva funkce obchodního ředitele a místopředsedy představenstva ve společnosti ČEPRO, a.s. V průběhu své činnosti ve společnosti ČEPRO řídil realizaci těchto projektů: projekt obchodního modelu zavedení biopaliv, restrukturalizace a centralizace obchodního úseku, vytvoření obchodní strategie a další. Ve všech vykonávaných funkcích uplatnil Mgr. Duspěva především svou vynikající odbornost, píli a svědomitost. V posledních letech se Mgr. Duspěva iniciativně postavil do čela skupiny členů ČAPPO, kteří si vytkli za cíl účinně bojovat proti daňovým podvodům při obchodování s pohonnými hmotami. Osobně připravil a prezentoval zákonodárným orgánům, státní správě a odborné veřejnosti analýzu trhu s pohonnými hmotami včetně rozboru daňových podvodů a legislativních úprav k jejich eliminaci. Od března letošního roku vede za tímto účelem založenou pracovní skupinu.

Ing. Ondřej Fasora, Ph.D.

ředitel odboru nepřímých daní, Ministerstvo financí ČR

Celou svou odbornou kariéru věnuje problematice nepřímých daní, zejména pak dani z přidané hodnoty. Od roku 2016 zastává pozici ředitele Odboru nepřímých daní Ministerstva financí ČR, kdy do gesce odboru patří zejména oblast daně z přidané hodnoty, spotřebních daní a energetických daní. Současně také přednáší daňovou problematiku na Vysoké škole báňské –Technická univerzita v Ostravě.

Mgr. Jan Fousek

předseda dozorčí rady, Solární asociace a ředitel Solar Global Energy

Je výkonným ředitelem Asociace pro akumulaci a baterie AKU BAT CZ, která v Čechách podporuje rozvoj velkokapacitních úložišť energie, zejména v oblasti změny legislativy. Působí rovněž jako Předseda dozorčí rady Solární asociace ČR, kde je zodpovědným za evropskou agendu, účast na mezinárodních konferencích a v delegacích a za kontakt s médii. Mgr. Jan Fousek je vrcholným manažerem skupiny Solar Global a.s., jednoho z předních českých producentů fotovoltaické energie, kde z pozice ředitele vede jednu z dceřiných společností, firmu Solar Global Energy a.s. Ta obchoduje s elektřinou z vlastních i cizích obnovitelných zdrojů. Na energetických trzích se pohybuje od roku 2007. V letech 2011 – 2016 byl spolumajitelem a jednatelem jednoho z největších evropských obchodníků s povolenkami a elektřinou, společnosti Virtuse Energy. Byl prvním zahraničním odnikatelem na světě, jehož firma vstoupila na rodící se čínský emisní trh, který pomáhal na základě zkušeností z Evropy rozbíhat.

Vojtěch Fried

vedoucí oddělení E-mobility & Smart City, Pražská energetika

Vojtěch Fried působí v Pražské energetice na pozici vedoucího oddělení elektromobily & Smart City. Jeho úkolem je zajistit, že PRE je partnerem segmentům B2G a B2B v oblasti inovativních projektů a elektromobility. Zároveň se soustředí na rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury, PREpoint. Před svým nástupem do týmu Pražské energetiky získával Vojtěch své zkušenosti v management consultingu, kde se soustředil na tvorbu obchodních strategií pro klienty především z oblasti energetiky a bankovnictví. Mezi jeho klienty v energetice patřil například ČEZ, ČEPS nebo E.ON a z bankovního sektoru to byla například Komerční banka nebo ČSOB.

Ing. Jiří Gavor

jednatel ENA a ředitel, Asociace nezávislých dodavatelů energií

Je absolventem Českého vysokého učení technického, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (ČVUT – FJFI), kandidát fyzikálně technických věd. Působil jako vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník v energetice a od roku 1992 jako zakladatel, majitel a řídící pracovník konzultační firmy ENA. Zároveň je výkonným ředitelem ANDE – Asociace nezávislých dodavatelů energií. Je specialistou na vývoj energetických trhů, relace cen, daní a konkurenceschopnosti veškerých druhů paliv a energií. Řada studií se týkala možností uplatnění pokročilých energetických technologií a energetických úspor včetně hodnocení jejich ekonomické efektivnosti. Řídí energetické audity velkých průmyslových podniků. K těmto tématům pravidelně publikuje včetně prezentací na mezinárodních konferencích. Spolupracuje s řadou prestižních institucí včetně mezinárodních arbitrážních tribunálů. Angažuje se rovněž při formování názorů na směřování státní energetické koncepce ČR a dalších aktuálních problémů energetiky, včetně spolupráce se sdělovacími médii všech typů. Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Vládě ČR.

Mgr. Milena Geussová

odborná redaktorka, PRO-ENERGY magazín

Je odbornou redaktorkou Pro-Energy magazínu, v letech 2010–2014 byla jeho šéfredaktorkou. Vystudovala Filosofickou fakultu University Karlovy. Má dlouholetou praxi v médiích, kde se věnovala ekonomice a po roce 2000 především energetice. V letech 1990–1994 pracovala v ekonomické rubrice znovuobnovených Lidových novin, 1994–1999 v časopise Týden, z toho dva roky jako vedoucí ekonomické rubriky, od roku 1999 do roku 2008 v týdeníku Ekonom. Po roce 2008 do současnosti externě spolupracuje s různými médii, např. Hospodářskými novinami, Technickým týdeníkem aj.

Ing. René Grebeň

ředitel, Energie pro život

René Grebeň je ředitelem společnosti Energie pro život s.r.o., která je dynamickým dodavatelem elektřiny a plynu v České republice. Dále pracoval ve společnostech Bohemia Energy, Energetické Centrum a.s. a Energy Supplier No. 1

Ing. Martin Hájek, Ph.D.

výkonný ředitel, Teplárenské sdružení ČR

Je ředitelem výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky. Předtím působil v Pražské teplárenské, a.s. na pozici poradce generálního ředitele pro strategii. vystudoval obor ekonomika a řízení energetiky na Elekrotechnické fakultě ČVUT v Praze.

JUDr. Rastislav Hanulák

partner, Capitol Legal Group

Advokátom sa stal v roku 2006. V rokoch 2003 až 2006 pôsobil ako externý právny poradca v prestížnej stredoeurópskej private ekvity spoločnosti. Má skúsenosti predovšetkým z oblasti nehnuteľností, ako aj z oblasti energetiky, keďže v rámci svojej doterajšej praxe zastupoval intenzívne niekoľko spoločností z energetického prostredia. Zaoberá sa však aj obchodným právom, právom obchodných spoločností, akvizíciami a privatizáciou, právom hospodárskej súťaže a štátnej pomoci a právom upravujúcim oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Poskytoval poradenstvo pri transakciách veľkého rozsahu realizovaných na Slovensku v oblasti energetiky, akvizícií zdravotnických zariadení a nehnuteľností. Pracuje tiež v poradných orgánoch zamestnávateľských združení a legislatívnych komisií. Príležitostne prednáša na rôznych odborných konferenciách.

Ing. Michal Jurík

Asset strategy a projekty, skupina E.ON

Ing. Michal Jurík je absolventem FEL ČVUT obor Elektroenergetika (2013). V koncernu E.ON, do kterého nastoupil v roce 2013, působí od roku 2015 na pozici projektového manažera v oddělení Asset strategy a projekty. Zabývá se analýzou inovativních technologií pro distribuční sítě a ověřováním jejich spolehlivosti v rámci pilotních instalací. Je pověřen realizací projektu velkokapacitní bateriové jednotky v Mydlovarech. Jeho další projekty zahrnují nasazování kompaktních Smart rozváděčů VN a univerzálních monitorů NN do trafostanic VN/NN v distribuční síti E.ON v České republice.

JUDr. PhDr. Vratislav Košťál

radní rezortu legislativně-správního, komunikace, vědy a výzkumu

Vratislav Košťál vystudoval současně Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, na obou univerzitách následně absolvoval rigorózní řízení. Profesně působil na vedoucích pozicích ve společnostech RWE Transgas, a.s., NAFTA a.s. a E.ON Česká republika, s.r.o., v oblasti právní podpory podnikání v energetických sektorech, ve společnosti NAFTA a.s. zastával také pozici náměstka obchodního ředitele pro obchod. V letech 2008 až 2016 pracoval pro ČEPS, a.s., zpočátku jako vedoucí odboru Právní podpory obchodu, v roce 2009 se stal vedoucím centralizovaného odboru Právních služeb. Před nástupem do funkce radního ERÚ byl hlavním právníkem ochrany spotřebitele v České národní bance. Je spoluautorem jediného komentáře k energetickému zákonu a několika publikací k liberalizovanému trhu v elektroenergetice.

Ing. Václav Loula

tiskový mluvčí, Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, fakulta technologie paliv a petrochemie, postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, fakulta národohospodářská. V letech 1972–1978 pracoval ve Vývojovém středisku paliv a maziv Benzina n.p. jako člen Státní zkušebny pro hodnocení paliv. Dále pracoval v Chemopetrolu k.p. Benzina, jako vedoucí odboru řízení a kontroly jakosti. V letech 1982–1992 působil na Federálním ministerstvu hospodářství jako Specialista pro národohospodářské rozbory a koncepce pro oblast ropy, paliv a petrochemie. Od roku 1993 vykonává manažerské funkce BENZINA, a.s. jako obchodní ředitel, ředitel pro jakost a vnější vztahy. Dále zasedal v řadě statutárních orgánů představenstva a dozorčí rady společností BENZINA, Paramo, Mogul, Benzina Slovakia, Benzina Trade. Nyní je vedoucím stálé pracovní komise ČAPPO pro paliva a odborný mluvčí.

Ing. Jan Mikulec, CSc.

výkonný ředitel, Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Vystudoval fyzikální chemii na pražské VŠCHT, kde také působil jako vědecký pracovník a odborný asistent. Od roku 1990 působil na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy ČR v odboru vysokých škol a jako tajemník Akreditační komise vlády ČR. Na trh pohonných hmot vstoupil v roce 1996, kdy se stal vedoucím controllingu ve společnosti Aral ČR. Poté působil v OMV Česká republika jako sales support manager a následně přešel do Benziny na pozici finančního ředitele a poté jednatele společnosti Benzina s.r.o. Mezitím pracoval také ve společnosti OBI. Od roku 2013 je výkonným ředitelem České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.

Ing. Eduard Muřický

náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

V roce 1987 absolvoval Gymnázium Jana Keplera v Praze se specializací na ekonomii. Po zakončení studia na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1992 působil do roku 1994 na Ministerstvu hospodářství v Agentuře pro rozvoj malého a středního podnikání, kde se věnoval programu Phare. Poté pracoval v manažerských a řídících funkcích v privátní sféře především v oblasti obchodu. Nejprve ve společnosti Mediatel, kde zastával postupně funkce asistenta manažera marketingu, produkt manažera, ředitele marketingu a obchodního ředitele společnosti. V roce 2007 nastoupil do společnosti JPS na pozici produkt manažera. Roku 2008 se stal ředitelem odboru strategií a trendů na Ministerstvu průmyslu a obchodu, roku 2012 ředitelem sekce průmyslu a 1. 10. 2014 byl jmenován do funkce náměstka ministra, řídí sekci průmyslu.

Pavel Němeček

vedoucí oblasti, Divize Projekty/Oblast NN,VN, OMEXOM GA Energo

Pavel Němeček je od roku 2011 zaměstnán ve společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o. na pozici vedoucí oblasti v divizi Projektů (Oblast NN,VN), dříve pracoval jako obchodní poradce a konzultant v telekomunikacích a obchodě, také jako projektant v energetice a elektrotechnik

Ing. Pavel Pelčák

manažer financování energetických projektů, Komerční banka

V roce 1995 absolvoval Dopravní fakultu Českého vysokého učení v Praze. V Komerční bance působí od roku 1995 v Korporátním financování, nejdříve na pozici úvěrového analytika a poté na pozici bankovního poradce a později v pozici ředitele obchodního centra. Od 1.9.2014 jako manažer financování energetiky vede tým obchodníků a expertů se zaměřením na energetiku, včetně financování projektů. Kromě těchto transakcí se tým rovněž podílí na stanovování strategie a přístupu banky k sektoru energetiky.

Martin Peleška

ředitel českého zastoupení automobilky Toyota, TOYOTA CZECH

Automobilovou kariéru začal v roce 1999 ve Ford Motor Company, kde působil na mnoha různých pozicích v oblasti poprodejních služeb, prodeje, fleetu a rozvoje dealerské sítě. Od roku 2006 působí v zastoupení značky Toyota a Lexus, kde začal jako prodejní manažer. V letech 2009-2012 pracoval v evropské centrále Toyota Motor Europe v Bruselu (BE), kde měl na starost plánování prodeje a výroby a následně také cenotvorbu vybraných modelů. Po návratu v roce 2012 se stal prodejním a marketingovým ředitelem Toyota Motor Czech s. r. o..Spolu s restrukturalizací a přechodem na Toyota Central Europe ČR, SK, HU) byl jmenován do funkce CZ Country Director se zodpovědností za zastoupení značek Toyota a Lexus v ČR.

Ing. Michal Pres

vedoucí strategie, ŠKODA AUTO ČR

Vystudoval mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 2002 nastoupil do ŠKODA AUTO, kde nejprve působil v oblasti prodeje a marketingu ŠKODA Originálního příslušenství. Poté jeho kroky vedly do oblasti Technického vývoje do továrního týmu ŠKODA Motorsport, kde řídil zákaznický program vozu Fabia Super 2000. Od ledna 2015 do září 2017 vedl marketing prodejní organizace ŠKODA AUTO v české republice. K 1. 10. 2017 převzal zodpovědnost za strategii značky ŠKODA v České republice.

Mgr. Martin Sliva

PMP, projektový koordinátor, OKTE

Vyštudoval Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor Medzinárodné vzťahy a diplomacia. Kvalifikáciu si doplnil absolvovaním ďalšieho vzdelávania v oblasti Manažment európskych záležitostí na Univerzite Komenského v Bratislave a certifikáciou projektového manažéra PMI Project Management Professional. V rokoch 2004–2012 pracoval na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, kde bol členom vyjednávacieho tímu za Slovenskú republiku v Rade Európskej únie pri rokovaniach o 3. energetickom liberalizačnom balíčku a podieľal sa na jeho zavedení do slovenskej energetickej legislatívy. V súčasnosti pôsobí ako projektový koordinátor v organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou – spoločnosti OKTE, a.s., venuje sa európskej a domácej energetickej legislatíve, koordinovaniu rozvojových aktivít na trhu s elektrinou, transparentnosti a integrite trhu a rozvoju smart grid.

Ing. Vladislav Smrž

náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí mezinárodních vztahů, Ministerstvo životního prostředí ČR

Narodil se v roce 1977, vystudoval Sociálněekonomickou fakultu Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Poté působil v chemickém a automobilovém průmyslu, kde měl na starosti oblast personalistiky, bezpečnosti či správy majetku. Před nástupem na MŽP působil na pozici personálního ředitele ve společnosti Lovochemie. Ve volném čase rád sportuje, lyžuje a jezdí na koni. Má dvě dcery.

Radek Svoboda

Manager, Arthur D. Little

Je manažerem společnosti Artur D. Little. Během více než dvacetileté odborné praxe pracoval na různých manažerských pozicích v především v telekomunikacích a energetice v ČR i v zahraničí. V rámci své práce pro společnost Artur D. Little se specializuje na strategické poradenství pro síťová odvětví.

Mgr. Radovan Šejvl

sdružení ENERGIS 24

Zakončil v roce 1994 magisterské studium diplomovou prací: Ekologické aspekty energetiky. Celý profesní život se zabývá navrhováním energeticky úsporných celků, dlouhodobě provozuje Energetické konzultační a informační centrum EKIS se specializací na energetické využití biomasy a odpadů pyrolýzou a zplynováním, publikuje a pořádá odborné semináře v energetice. Je předsedou neziskové organizace ENERGIS 21, která se specializuje na technické vzdělávání a technickou výchovu všech generací a propagaci výsledků vědy a výzkumu a zavádění nových technologií do praxe.

Ing. Pavel Šimon, CSc.

viceprezident, Komora výrobcov a užívateľov obnoviteľných zdrojov energie/Žilinská univerzita

Absolvent Vysoké vojenské technické školy v Liptovském Mikuláši ukončil studium v roce 1994 jako kandidát vojenských věd. V rámci své vojenské kariéry se věnoval vojenskému a speciálnímu výzkumu a vývoji. Zastupoval Slovensko v NATO ve výzkumných a standardizačních skupinách. Po odchodu z armády se děle věnoval zejména vojenskému a zvláštnímu výzkumu a vývoji v několika společnostech. Dlouhodobě sledoval oblast rozvoje OZE. Od roku 2008 se této oblasti věnuje naplno. Získal několik certifikátů v oblasti projektovaní fotovoltaických aplikací a jiných obnovitelných anebo alternativních energií. Od roku se věnuje konzultační činnosti v alternativní a obnovitelné energetice ve své firmě a od roku 2014 provozuje energetický portál www. EnergiaWeb.sk. O svoje vědomosti se dělí na několika akademických aj veřejných fórech a od roku 2017 také v Inštitúte Aurela Stodolu Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity. Je viceprezidentem Komory užívateľov a výrobcov OZE, členem Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE. Podílí se na tvorbě energetické legislativy také jako člen dvou parlamentních komisí.

Marek Tomeš

vedoucí týmu rozvoje produktů a služeb, ZSE Energia

Marek Tomeš je od roku 2015 vedoucím rozvoje produktů a služeb ve společnosti ZSE Energia a.s., kde má na starosti vedení týmu lidí, vývoj a implementaci nových nekomoditních produktů a služeb sahající od finančních služeb, přes obnovitelné zdroje až po HVAC. Ve společnosti působí již od roku 2013 kdy měl na starosti End2end implementaci nových nekomoditních produktů a služeb v segmentu domácností a podnikatelů.

Jan Žižka

Senior Consultant - specialista pro energetiku, HATcom

konzultant a publicista, zabývá se energetikou, exportem, vědní politikou a komunikací v těchto oblastech. Je konzultantem a specialistou pro energetické projekty agentury HATcom, dále spolupracuje s vládní sekcí pro vědu, výzkum a inovace. Je analytikem webu oEnergetice. Od devadesátých let působil jako novinář v řadě českých médií, zabýval se především ekonomikou a zahraniční politikou. V posledních letech se zaměřoval na odvětví energetiky – hlavně ekonomické, politické a byznysové souvislosti. Mimo jiné byl reportérem týdeníku EURO a zástupcem šéfredaktora deníku E15.

Partneři konference

Stříbrní partneři konference

Bronzoví partneři konference

Partneři konference

Odborní partneři konference

Mediální partneři